Pretražite novosti

 • OPŠTA PITANJA: +382 69 499997

Uvođenje HACCP sistema - Mobes Monte
- Crna Gora

Mobes Monte - Uvodjenje HACCAP sistema u Crnoj Gori

UVOD U HACCP

HACCP sistem je još šezdesetih godina XX veka postao priznat kao međunarodni sistem za proizvodnju bezbjedne hrane. Takođe, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) usvojila ga je kao najefikasnije sredstvo za kontrolu bolesti izazvanih hranom.

HACCP je od izuzetnog značaja za bezbjednost hrane jer ima za cilj da osigura proizvodnju i promet zdravstveno sigurne hrane. Njegova primjena je široko rasprostranjena u svijetu, dok je u Evropskoj uniji zakonski obavezujući od 2004. godine direktivom Savjeta Evrope (Council Directive 93/43/EEC).

Primjena HACCP sistema je postala zakonska obaveza i u Crnoj Gori na osnovu Zakona o veterinarstvu „Službeni listu CG, br. 30/2012“ i Zakonu o bezbjednosti hrane „Službeni list Crne Gore, broj 14/2007“ .

Primjena HACCP sistema nije ograničena samo na velika proizvodna preduzeća i kombinate, već se efikasno može uvesti i u srednja i mala preduzeća, zadruge, hotele i restorane, predškolske ustanove u kojima je bezbjednost hrane od izuzetnog značaja.

Značenje HACCP sistema?

haccpZnacenje_crnagora
 • HACCP predstavlja analizu rizika, odnosno identifikaciju opasnosti u svakoj fazi proizvodnje hrane i procenu značaja tih opasnosti po ljudsko zdravlje.
 • CCP (kritične kontrolne tačke) predstavljaju faze u proizvodnji u kojima se može spriječiti ili eliminisati rizik po sigurnost hrane ili njegov uticaj svijesti na prihvatljiv nivo.

HACCP je sistem upravljanja koji se odnosi na bezbjednost hrane kroz analizu i kontrolu različitih bioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti, počevši od prijema sirovina, skladištenja, rukovanja, pripremanja hrane, distribucije i konzumiranja krajnjeg proizvoda.

HACCP sistem je prilagođen različitim prehrambenim proizvodima i svim fazama u postupku proizvodnje i fazama rukovanja – "od njive do trpeze".  HACCP sistem se zasniva na sedam principa:
 • Sačinjavanje liste svih mogućih opasnosti, sprovođenje analize rizika i definisanje kontrolnih mjera.
 • To je nivo u procesu proizvodnje na kojem se može primijeniti kontrola u cilju sprečavanja, eliminacije ili svođenja te opasnosti na prihvatljivu mjeru.
 • Minimalne odnosno maksimalne vrijednosti za svaku kontrolnu tačku za biološke, hemijske ili fizičke opasnosti.
 • Nadgledanje kritičnih kontrolnih tačaka.
 • Uspostavljanje korektivnih mjera koje trebaju biti preduzete kada CCP nije pod kontrolom.
 • Verifikuju se procedure radi potvrđivanja djelotvornosti HACCP sistema.
 • Održavanje zapisa i dokumenata.

Pomoću HACCP sistema identifikuju se i kontrolišu zdravstvene opasnosti koje predstavljaju rizik za bezbjednost hrane. Njegove glavne karakteristike su da je naučno zasnovan, djeluje preventivno, koristi analizu rizika za smanjenje ili eliminisanje opasnosti, sistematičan je, dokumentovan i provjerljiv.

haccp
  HACCP nije samostalan sistem. Koherentan je sa:
 • Standardnim Operativnim Procedurama (SOP)
 • Jasnim odgovornostima
 • Dokumentacijom
  Preduslovi za HACCP sistem:
 • Dobra procesna praksa (GPP)
 • Dobra higijenska praksa (GHP)
 • Dobra proizvođačka praksa (GMP)