Pretražite novosti

 • OPŠTA PITANJA: +382 69 499997

HACCP - Međunarodni sistem za proizvodnju bezbjedne hrane - Crna Gora
- Crna Gora

HACCP Crna Gora - Međunarodni sistem za proizvodnju bezbjedne hrane

UVOD U HACCP

HACCP sistem je još šezdesetih godina XX veka postao priznat kao međunarodni sistem za proizvodnju bezbjedne hrane. Takođe, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) usvojila ga je kao najefikasnije sredstvo za kontrolu bolesti izazvanih hranom.

HACCP je od izuzetnog značaja za bezbjednost hrane jer ima za cilj da osigura proizvodnju i promet zdravstveno sigurne hrane. Njegova primjena je široko rasprostranjena u svijetu, dok je u Evropskoj uniji zakonski obavezujući od 2004. godine direktivom Savjeta Evrope (Council Directive 93/43/EEC).

Primjena HACCP sistema je postala zakonska obaveza i u Crnoj Gori na osnovu Zakona o veterinarstvu „Službeni listu CG, br. 30/2012“ i Zakonu o bezbjednosti hrane „Službeni list Crne Gore, broj 14/2007“ .

Primjena HACCP sistema nije ograničena samo na velika proizvodna preduzeća i kombinate, već se efikasno može uvesti i u srednja i mala preduzeća, zadruge, hotele i restorane, predškolske ustanove u kojima je bezbjednost hrane od izuzetnog značaja.

Značenje HACCP sistema?

haccpZnacenje_crnagora
 • HACCP predstavlja analizu rizika, odnosno identifikaciju opasnosti u svakoj fazi proizvodnje hrane i procenu značaja tih opasnosti po ljudsko zdravlje.
 • CCP (kritične kontrolne tačke) predstavljaju faze u proizvodnji u kojima se može spriječiti ili eliminisati rizik po sigurnost hrane ili njegov uticaj svijesti na prihvatljiv nivo.

HACCP je sistem upravljanja koji se odnosi na bezbjednost hrane kroz analizu i kontrolu različitih bioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti, počevši od prijema sirovina, skladištenja, rukovanja, pripremanja hrane, distribucije i konzumiranja krajnjeg proizvoda.

HACCP sistem je prilagođen različitim prehrambenim proizvodima i svim fazama u postupku proizvodnje i fazama rukovanja – "od njive do trpeze".  HACCP sistem se zasniva na sedam principa:
 • Sačinjavanje liste svih mogućih opasnosti, sprovođenje analize rizika i definisanje kontrolnih mjera.
 • To je nivo u procesu proizvodnje na kojem se može primijeniti kontrola u cilju sprečavanja, eliminacije ili svođenja te opasnosti na prihvatljivu mjeru.
 • Minimalne odnosno maksimalne vrijednosti za svaku kontrolnu tačku za biološke, hemijske ili fizičke opasnosti.
 • Nadgledanje kritičnih kontrolnih tačaka.
 • Uspostavljanje korektivnih mjera koje trebaju biti preduzete kada CCP nije pod kontrolom.
 • Verifikuju se procedure radi potvrđivanja djelotvornosti HACCP sistema.
 • Održavanje zapisa i dokumenata.

Pomoću HACCP sistema identifikuju se i kontrolišu zdravstvene opasnosti koje predstavljaju rizik za bezbjednost hrane. Njegove glavne karakteristike su da je naučno zasnovan, djeluje preventivno, koristi analizu rizika za smanjenje ili eliminisanje opasnosti, sistematičan je, dokumentovan i provjerljiv.

haccp
  HACCP nije samostalan sistem. Koherentan je sa:
 • Standardnim Operativnim Procedurama (SOP)
 • Jasnim odgovornostima
 • Dokumentacijom
  Preduslovi za HACCP sistem:
 • Dobra procesna praksa (GPP)
 • Dobra higijenska praksa (GHP)
 • Dobra proizvođačka praksa (GMP)

PREDNOSTI PRIMJENE HACCP SISTEMA

 • Poboljšava kontrolu procesa vezanih za hranu;
 • Redukuje pojave bolesti izazvanih sa hranom;
 • Osigurava snabdijevanje stanovnika zdravstveno sigurnim prehrambenim proizvodima;
 • Omogućuje ispunjenje zahtjeva zakonske regulative i efikasniji inspekcijski nadzor;
 • Stalna predanost preduzeća u kontinualnom samo-ocjenjivanju pa time i samo-poboljšavanju;
 • Omogućava efektivniji i efikasniji rad prehrambenih preduzeća;
 • Pomaže kao dokaz pri žalbama i tužbama;
 • Bolja iskorišćenost resursa;
 • Omogućava efikasno uvođenje novih tehnologija i proizvoda;
 • Mjere sledljivosti i bezbjednosti koje smanjuju greške u radu.

POSTUPAK UVOĐENJA HACCP SISTEMA

Cjelokupan proces uvođenja tj. razvijanja i implementacije HACCP sistema se mora dobro isplanirati i zahtijeva koordinaciju konsultanata, rukovodstva i zaposlenih u preduzeću. U postupku uvođenja HACCP sistema poželjna je stručna pomoć konsultanata jer je njegova uspješna implementacija i obuka zaposlenih veoma važna kako bi zaposleni u preduzeću shvatili šta je HACCP sistem i kako on funkcioniše.OSAM FAZA Postupak uvođenja HACCP-a u Vaše preduzeće - Postupak uvođenja HACCP-a obuhvata 8 faza
KONTINUALNO OCJENJIVANJE Nakon certifikovanja naš ocjenjivač će Vas posjećivati u redovnim intervalima svake godine, kako bi ocijenio da li je Vaša organizacija i dalje usklađena sa zahtjevima Codex Alimentarius 1-1969, rev.4 (2003).
I FAZA: Pripremjene aktivnosti

Upoznavanje vlasnika preduzeća i odgovorne osobe za bezbjednost hrane sa zahtjevima Codex Alimentarius 1-1969, rev.4 (2003) i očekivanim efektima projekta, kao i sa predlogom programa uspostavljanja HACCP sistema.

  Konsultanti će izvršiti analizu postojećeg stanja u preduzeću, i obuhvatiće:
 • lay out objekta;
 • sistematizaciju radnih mesta;
 • internu i eksternu dokumentaciju;
 • analize procesa i mogućih opasnosti;
 • aktivnosti realizacije;
 • postupak rada.
II FAZA: Identifikacija poslovanja

Konsultanti zajedno sa vlasnikom preduzeća ili Vođom HACCP tima klasifikuju poslovanje preduzeća na osnovu analize postojećeg stanja.

III FAZA: Imenovanje HACCP tima
  Konsultanti zajedno sa vlasnikom preduzeća imenuju:
 • HACCP tim;
 • Vođu HACCP tima.
IV FAZA: Izrada dokumenata HACCP sistema
  HACCP sistem mora biti dokumentovan. U skladu sa rezultatima prethodno objavljenih aktivnosti, odnosno usvojenim programom definišu se, izrađuju i usvajaju odgovarajući dokumenti:
 • priručnik - opisuje kako se u preduzeću primjenjuje HACCP sistem;
 • procedure - opisuju metod putem kojih se upravlja procesima;
 • radne instrukcije - opisuju kako se obavljaju individualni zadaci i aktivnosti.
V FAZA: Izrada HACCP studije
 • izrada opisa proizvoda;
 • izrada dijagrama toka;
 • izrada analize opasnosti i definisanje CCP tačaka;
 • izrada CCP plana;
 • verifikacija HACCP sistema.
VI FAZA: Implementacija HACCP sistema

Usvojena rešenja i dokumenta HACCP sistema se prezentuju na odgovarajući način zaposlenima, u obliku obuka i prezentacija koje su neophodne za funkcionisanje i razumijevanje HACCP-a.

  U okviru realizacije definisanih aktivnosti, s obzirom na niz radnji, posebna pažnja se posvećuje:
 • upravljanju dokumentima;
 • sprovođenju obuke;
 • kontrolisanju kritičnih kontrolnih tačaka;
 • kontrolisanju higijene.
VII FAZA: Sprovođenje interne provjere
  Interne provjere sprovode se u cilju utvrđivanja da li je sistem:
 • usaglašen sa zahtjevima Codex Alimentarius 1-1969, rev.4 (2003),
 • usaglašen sa dokumentima HACCP sistema i
 • efektivno primjenjivan i održavan.

Po sprovedenoj internoj provjeri, može se ustanoviti da li je preduzeće spremno za sertifikaciju ili je neophodno preduzeti korektivne mjere, koje su identifikovane na internoj provjeri.

VIII FAZA:Sertifikacija HACCP sistema
haccpSertifikacijaMontenegro

Sertifikacija HACCP sistema predstavlja provjeru uspostavljenog sistema koje vrši izabrano sertifikaciono tijelo. Prema prikupljenim ponudama, preduzeće bira sertifikaciono tijelo, kome se prijavljuje uz pomoć konsultanta. Naš ocjenjivač je uključen u sve aktivnosti na sertifikacionoj provjeri.

Kontinualno ocenjivanje

Nakon sertifikovanja, ocjenjivač posjećuje preduzeće jednom godišnje, kako bi se ocijenilo da li je organizacija i dalje usklađena sa zahtjevima Codex Alimentarius 1-1969, rev.4 (2003).

Održavanje sertifikovanog HACCP sistema

Preko naših konsultanata pružamo uslugu stalnog održavanja HACCP sistema, čime omogućavamo preduzeću da postigne efektivan sistem, kao i da vrši kontinualno poboljšanje svog HACCP sistema i da kontroliše sve procese vezane za bezbjedan proizvod.


UVOD U HACCP

HACCP sistem je još šezdesetih godina XX veka postao priznat kao međunarodni sistem za proizvodnju bezbjedne hrane. Takođe, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) usvojila ga je kao najefikasnije sredstvo za kontrolu bolesti izazvanih hranom.

HACCP je od izuzetnog značaja za bezbjednost hrane jer ima za cilj da osigura proizvodnju i promet zdravstveno sigurne hrane. Njegova primjena je široko rasprostranjena u svijetu, dok je u Evropskoj uniji zakonski obavezujući od 2004. godine direktivom Savjeta Evrope (Council Directive 93/43/EEC).

Primjena HACCP sistema je postala zakonska obaveza i u Crnoj Gori na osnovu Zakona o veterinarstvu „Službeni listu CG, br. 30/2012“ i Zakonu o bezbjednosti hrane „Službeni list Crne Gore, broj 14/2007“ .

Primjena HACCP sistema nije ograničena samo na velika proizvodna preduzeća i kombinate, već se efikasno može uvesti i u srednja i mala preduzeća, zadruge, hotele i restorane, predškolske ustanove u kojima je bezbjednost hrane od izuzetnog značaja.

Značenje HACCP sistema?

haccpZnacenje_crnagora
 • HA predstavlja analizu rizika, odnosno identifikaciju opasnosti u svakoj fazi proizvodnje hrane i procenu značaja tih opasnosti po ljudsko zdravlje.
 • CCP (kritične kontrolne tačke) predstavljaju faze u proizvodnji u kojima se može spriječiti ili eliminisati rizik po sigurnost hrane ili njegov uticaj svijesti na prihvatljiv nivo.

HACCP je sistem upravljanja koji se odnosi na bezbjednost hrane kroz analizu i kontrolu različitih bioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti, počevši od prijema sirovina, skladištenja, rukovanja, pripremanja hrane, distribucije i konzumiranja krajnjeg proizvoda.

HACCP sistem je prilagođen različitim prehrambenim proizvodima i svim fazama u postupku proizvodnje i fazama rukovanja – "od njive do trpeze".


  HACCP sistem se zasniva na sedam principa:
 • Sačinjavanje liste svih mogućih opasnosti, sprovođenje analize rizika i definisanje kontrolnih mjera.
 • To je nivo u procesu proizvodnje na kojem se može primijeniti kontrola u cilju sprečavanja, eliminacije ili svođenja te opasnosti na prihvatljivu mjeru.
 • Minimalne odnosno maksimalne vrijednosti za svaku kontrolnu tačku za biološke, hemijske ili fizičke opasnosti.
 • Nadgledanje kritičnih kontrolnih tačaka.
 • Uspostavljanje korektivnih mjera koje trebaju biti preduzete kada CCP nije pod kontrolom.
 • Verifikuju se procedure radi potvrđivanja djelotvornosti HACCP sistema.
 • Održavanje zapisa i dokumenata.

Pomoću HACCP sistema identifikuju se i kontrolišu zdravstvene opasnosti koje predstavljaju rizik za bezbjednost hrane. Njegove glavne karakteristike su da je naučno zasnovan, djeluje preventivno, koristi analizu rizika za smanjenje ili eliminisanje opasnosti, sistematičan je, dokumentovan i provjerljiv.

haccp
  HACCP nije samostalan sistem. Koherentan je sa:
 • Standardnim Operativnim Procedurama (SOP)
 • Jasnim odgovornostima
 • Dokumentacijom
  Preduslovi za HACCP sistem:
 • Dobra procesna praksa (GPP)
 • Dobra higijenska praksa (GHP)
 • Dobra proizvođačka praksa (GMP)

PREDNOSTI PRIMJENE HACCP SISTEMA

 • Poboljšava kontrolu procesa vezanih za hranu;
 • Redukuje pojave bolesti izazvanih sa hranom;
 • Osigurava snabdijevanje stanovnika zdravstveno sigurnim prehrambenim proizvodima;
 • Omogućuje ispunjenje zahtjeva zakonske regulative i efikasniji inspekcijski nadzor;
 • Stalna predanost preduzeća u kontinualnom samo-ocjenjivanju pa time i samo-poboljšavanju;
 • Omogućava efektivniji i efikasniji rad prehrambenih preduzeća;
 • Pomaže kao dokaz pri žalbama i tužbama;
 • Bolja iskorišćenost resursa;
 • Omogućava efikasno uvođenje novih tehnologija i proizvoda;
 • Mjere sledljivosti i bezbjednosti koje smanjuju greške u radu.
<< >>

POSTUPAK UVOĐENJA HACCP SISTEMA

Cjelokupan proces uvođenja tj. razvijanja i implementacije HACCP sistema se mora dobro isplanirati i zahtijeva koordinaciju konsultanata, rukovodstva i zaposlenih u preduzeću. U postupku uvođenja HACCP sistema poželjna je stručna pomoć konsultanata jer je njegova uspješna implementacija i obuka zaposlenih veoma važna kako bi zaposleni u preduzeću shvatili šta je HACCP sistem i kako on funkcioniše.

I FAZA: Pripremjene aktivnosti

Upoznavanje vlasnika preduzeća i odgovorne osobe za bezbjednost hrane sa zahtjevima Codex Alimentarius 1-1969, rev.4 (2003) i očekivanim efektima projekta, kao i sa predlogom programa uspostavljanja HACCP sistema.

  Konsultanti će izvršiti analizu postojećeg stanja u preduzeću, i obuhvatiće:
 • lay out objekta;
 • sistematizaciju radnih mesta;
 • internu i eksternu dokumentaciju;
 • analize procesa i mogućih opasnosti;
 • aktivnosti realizacije;
 • postupak rada.
II FAZA: Identifikacija poslovanja

Konsultanti zajedno sa vlasnikom preduzeća ili Vođom HACCP tima klasifikuju poslovanje preduzeća na osnovu analize postojećeg stanja.

III FAZA: Imenovanje HACCP tima
  Konsultanti zajedno sa vlasnikom preduzeća imenuju:
 • HACCP tim;
 • Vođu HACCP tima.
IV FAZA: Izrada dokumenata HACCP sistema
  HACCP sistem mora biti dokumentovan. U skladu sa rezultatima prethodno objavljenih aktivnosti, odnosno usvojenim programom definišu se, izrađuju i usvajaju odgovarajući dokumenti:
 • priručnik - opisuje kako se u preduzeću primjenjuje HACCP sistem;
 • procedure - opisuju metod putem kojih se upravlja procesima;
 • radne instrukcije - opisuju kako se obavljaju individualni zadaci i aktivnosti.
V FAZA: Izrada HACCP studije
 • izrada opisa proizvoda;
 • izrada dijagrama toka;
 • izrada analize opasnosti i definisanje CCP tačaka;
 • izrada CCP plana;
 • verifikacija HACCP sistema.
VI FAZA: Implementacija HACCP sistema

Usvojena rešenja i dokumenta HACCP sistema se prezentuju na odgovarajući način zaposlenima, u obliku obuka i prezentacija koje su neophodne za funkcionisanje i razumijevanje HACCP-a.

  U okviru realizacije definisanih aktivnosti, s obzirom na niz radnji, posebna pažnja se posvećuje:
 • upravljanju dokumentima;
 • sprovođenju obuke;
 • kontrolisanju kritičnih kontrolnih tačaka;
 • kontrolisanju higijene.
VII FAZA: Sprovođenje interne provjere
  Interne provjere sprovode se u cilju utvrđivanja da li je sistem:
 • usaglašen sa zahtjevima Codex Alimentarius 1-1969, rev.4 (2003),
 • usaglašen sa dokumentima HACCP sistema i
 • efektivno primjenjivan i održavan.

Po sprovedenoj internoj provjeri, može se ustanoviti da li je preduzeće spremno za sertifikaciju ili je neophodno preduzeti korektivne mjere, koje su identifikovane na internoj provjeri.

VIII FAZA:Sertifikacija HACCP sistema
haccpSertifikacijaMontenegro

Sertifikacija HACCP sistema predstavlja provjeru uspostavljenog sistema koje vrši izabrano sertifikaciono tijelo. Prema prikupljenim ponudama, preduzeće bira sertifikaciono tijelo, kome se prijavljuje uz pomoć konsultanta. Naš ocjenjivač je uključen u sve aktivnosti na sertifikacionoj provjeri.

Kontinualno ocenjivanje

Nakon sertifikovanja, ocjenjivač posjećuje preduzeće jednom godišnje, kako bi se ocijenilo da li je organizacija i dalje usklađena sa zahtjevima Codex Alimentarius 1-1969, rev.4 (2003).

Održavanje sertifikovanog HACCP sistema

Preko naših konsultanata pružamo uslugu stalnog održavanja HACCP sistema, čime omogućavamo preduzeću da postigne efektivan sistem, kao i da vrši kontinualno poboljšanje svog HACCP sistema i da kontroliše sve procese vezane za bezbjedan proizvod.


Popunite online formular i pošaljite nam zahtjev za ponudu, a mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku