Pretražite novosti

 • OPŠTA PITANJA: +382 69 499997

Faze uvodjenja sistema OHSAS 18001 | Certifikaciji OHSAS 18001

POSTUPAK UVOĐENJA OHSAS 18001

Naš tim konsultanata u radu sa klijentima primjenjuje individualni pristup i mogućnost prilagođavanja naših usluga, kako bi na najbolji način odgovorili Vašim specifičnim potrebama. Potrebe klijenta i njegova dobra poslovna praksa se usklađuju sa potrebama standarda, i u cjelokupnom projektu se teži nalaženju optimalnih rešenja pri uspostavljanju sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednosti na radu prema zahtjevima standarda OHSAS 18001:2007.

Proces uspostavljanja obuhvata više faza, i to:I FAZA Pripremne aktivnosti

Upoznavanje rukovodstva sa zahtjevima standarda OHSAS 18001:2007, ciljevima i očekivanim efektima projekta, kao i sa predlogom programa uspostavljanja sistema.

Konsultanti će izvršiti analizu postojećeg stanja u preduzeću koje će obuhvatiti:

 • organizacionu strukturu;
 • sistematizaciju radnih mjesta
 • internu i eksternu dokumentaciju;
 • analize procesa;
 • aktivnosti realizacije;
 • aspekte radne sredine;
 • postojeće opasnosti na radnom mjestu
 • način rada menadžmenta;
 • imenovanje Menadžera zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu.
II FAZA Identifikacija poslovanja

Konsultanti, zajedno sa vlasnikom ili Menadžerom zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu, definišu i klasifikuju poslovanje preduzeća na osnovu analize postojećeg stanja.

III FAZA Definisanje osnova OHSAS

Konsultanti zajedno sa vlasnikom preduzeća definišu:

 • misiju i viziju preduzeća;
 • Izjavu o politici zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu
IV FAZA Definisanje procesa

Konsultanti zajedno sa vlasnikom preduzeća vrše identifikaciju, popis, klasifikaciju, označavanje i međusobne veze procesa.

FAZA Izrada dokumenata sistema OHSAS

Sistem menadžmenta zaštita zdravlja i bezbjednosti na radu mora biti dokumentovan. U skladu s rezultatima prethodno obavljenih aktivnosti, odnosno usvojenim programom definišu se, izrađuju i usvajaju odgovarajući dokumenti OHSAS:

 • poslovnik zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu - opisuje kako organizacija zadovoljava zahtjeve OHSAS 18001:2007;
 • procedure - opisuju metod putem kojih se upravlja procesima;
 • radne instrukcije - opisuju kako se obavljaju individualni zadaci i aktivnosti
VI FAZA Implementacija OHSAS

Usvojena rešenja i dokumenta OHSAS-a se prezentuju na odgovarajući način zaposlenima, u obliku obuka i prezentacija koje su neophodne za funkcionisanje i razumijevanje OHSAS 18001.

okviru realizacije definisanih aktivnosti, s obzirom na niz radnji, posebna pažnja se posvećuje:

 • upravljanju dokumentima;
 • odgovornostima rukovodstva;
 • definisanju ciljeva;
 • identifikaciji i vrednovanju rizika;
 • planu za hitne situacije;
 • opremi za hitne situacije;
 • kontroli rizika;
 • planiranju hitnih i vanrednih situacija;
 • usaglašavanju i primjeni zakonskih i drugih regulativa;
 • sprovođenju obuke;
 • upravljanju resursima (zaposleni, infrastruktura, radna sredina);
 • sprovođenju prodaje;
 • mjerenju i analizi i poboljšanju.
VII FAZA: Sprovođenje interne provjere

Interna provjera se vrši sa ciljem da se provjeri stanje poslovnog sistema sa aspekta zahtjeva standarda OHSAS 18001:2007. Osposobljeni provjerivači, obavljaju jednu ili više internih provjera sistema kako bi se utvrdio stepen efektivnosti Sistema menadžmenta zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu.

Po sprovedenoj internoj provjeri, može se ustanoviti da li je preduzeće spremno za sertifikaciju ili je neophodno preduzeti korektivne mjere, koje su identifikovane na internoj provjeri.

VIII FAZA: Sertifikacija OHSAS

Sertifikacija OHSAS 18001:2007 predstavlja provjeru uspostavljenog Sistema menadžmenta zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu koje vrši izabrano sertifikaciono tijelo. Prema prikupljenim ponudama preduzeće bira sertifikaciono tijelo, kome se prijavljuje uz pomoć konsultanta. Naš ocjenjivač je uključen u sve aktivnosti na sertifikacionoj provjeri.

Kontinualno ocjenjivanje

Nakon sertifikovanja, ocjenjivač posjećuje preduzeće jednom godišnje, kako bi se ocijenilo da li je organizacija i dalje usklađena sa zahtjevima OHSAS 18001:2007.

Održavanje sertifikovanog OHSAS-a

Preko naših konsultanata pružamo uslugu stalnog održavanja OHSAS 18001, čime omogućavamo preduzeću da postigne efektivan sistem, kao i da vrši kontinualno poboljšanje svog načina upravljanja Sistemom menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednosti na radu, kao i cijelog poslovnog sistema.

Popunite online formular i pošaljite nam zahtev za ponudu, a mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku: