Pretražite novosti

 • OPŠTA PITANJA: +382 69 499997

Faze uvođenja standarda ISO 9001 | Certifikacija standarda ISO 9001 - Crna Gora

Faze uvodjenja standarda IS0 9001 - Posredovanje pri certifikaciji ISO 9001 - Mobes Monte - Crna Gora

POSTUPAK UVOĐENJA STANDARDA ISO 9001

U postupku uvođenja ISO 9001 poželjna je stručna pomoć konsultanata. Cjelokupan proces uvođenja tj. razvijanja i implementacije Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS ili ISO 9001) se mora dobro isplanirati i zahtijeva koordinaciju konsultanata i rukovodstva organizacije. Naš tim konsultanata u radu sa klijentima primijenjuje individualni pristup. Potrebe klijenta i njegova dobra poslovna praksa se usklađuju sa potrebama standarda, i u cjelokupnom projektu se teži nalaženju optimalnih rješenja. To će garantovati primenljivost QMS-a i njegovu adekvatnost veličini i organizacionoj strukturi organizacije.

OSAM FAZA Postupak uvođenja QMS-a u Vaše preduzeće - Postupak uvođenja Sistema menadžmenta kvalitetom obuhvata 8 faza
KONTINUALNO OCJENJIVANJE Nakon certifikovanja naš ocjenjivač će Vas posjećivati u redovnim intervalima svake godine, kako bi ocijenio da li je Vaša organizacija i dalje usklađena sa zahtjevima ISO 9001: 2008


I FAZA: Pripremne aktivnosti

Upoznavanje rukovodstva preduzeća sa zahtjevima standarda ISO 9001:2008, ciljevima i očekivanim efektima projekta, kao i sa predlogom programa uspostavljanja sistema.

  Konsultanti će izvršiti analizu postojećeg stanja u preduzeću, i obuhvatiće:
 • organizacionu strukturu;
 • sistematizaciju radnih mjesta;
 • internu i eksternu dokumentaciju;
 • analize procesa;
 • aktivnosti realizacije;
 • način rada menadžmenta;
 • imenovanje Menadžera kvaliteta.
II FAZA: Identifikacija poslovanja

Konsultanti zajedno sa vlasnikom preduzeća ili Menadžerom kvaliteta definišu i klasifikuju poslovanje preduzeća na osnovu analize postojećeg stanja.

III FAZA: Definisanje osnovnih zahteva QMS
  Konsultanti zajedno sa vlasnikom preduzeća definišu:
 • Misiju i viziju preduzeća;
 • Politiku kvaliteta preduzeća.
IV FAZA: Definisanje procesa

Konsultanti zajedno sa vlasnikom preduzeća vrše identifikaciju, popis, klasifikaciju, označavanje i međusobne veze procesa.

V FAZA: Izrada dokumenata sistema QMS-a
  Sistem menadžmenta kvalitetom mora biti dokumentovan. U skladu sa rezultatima prethodno obavljenih aktivnosti, odnosno usvojenim programom definišu se, izrađuju i usvajaju odgovarajući dokumenti QMS-a:
 • poslovnik kvaliteta - opisuje kako organizacija zadovoljava zahtjeve ISO 9001
 • procedure kvaliteta - opisuju metod putem kojih se upravlja procesima
 • radne instrukcije - opisuju kako se obavljaju individualni zadaci i aktivnosti.
VI FAZA: Implementacija QMS-a
  Usvojena rješenja i dokumenta QMS-a se prezentuju na odgovarajući način zaposlenima, u obliku obuka i prezentacija koje su neophodne za funkcionisanje i razumijevanje ISO 9001. U okviru realizacije definisanih aktivnosti, s obzirom na niz radnji, posebna pažnja se posvećuje:
 • upravljanju dokumentima;
 • odgovornostima rukovodstva;
 • definisanju ciljeva;
 • sprovođenju obuke;
 • upravljanju resursima (zaposleni, infrastruktura, radna sredina);
 • sprovođenju prodaje;
 • mjerenju i analizi i poboljšanju.
VII FAZA: Sprovođenje interne provjere

Interna provjera se vrši sa ciljem da se provjeri stanje poslovnog sistema u skladu sa zahtjevima standarda ISO 19011:2002. Osposobljeni provjerivači QMS-a iz poslovnog sistema, obavljaju jednu ili više internih provjera sistema kako bi se utvrdio stepen efektivnosti Sistema menadžmenta kvalitetom.

Po sprovedenoj internoj provjeri, može se ustanoviti da li je preduzeće spremno za sertifikaciju ili je neophodno preduzeti korektivne mjere, koje su identifikovane na internoj provjeri.

VIII FAZA: Sertifikacija QMS-a

Certifikacija ISO 9001:2008 predstavlja provjeru uspostavljenog Sistema menadžmenta kvalitetom koje vrši izabrano certifikaciono telo. Prema prikupljenim ponudama preduzeće bira certifikaciono tijelo, kome se prijavljuje uz pomoć konsultanta. Naš ocjenjivač je uključen u sve aktivnosti na certifikacionoj provjeri.

Kontinualno ocjenjivanje

Nakon certifikovanja, ocjenjivač posjećuje preduzeće jednom godišnje, kako bi se ocijenilo da li je organizacija i dalje usklađena sa zahtjevima ISO 9001:2008.

Održavanje certifikovanog ISO 9001

Preko naših konsultanata pružamo uslugu stalnog održavanja sistema menadžmenta, čime omogućavamo preduzeću da postigne efektivan sistem, kao i da vrši kontinualno poboljšanje Sistema menadžmenta kvalitetom kao i cijelog poslovnog sistema.

Popunite online formular i pošaljite nam zahtjev za ponudu, a mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku: