Pretražite novosti

 • OPŠTA PITANJA: +382 69 499997

Faze uvodjenja standarda ISO 22000 | Certifikacija ISO 22000

POSTUPAK UVOĐENJA ISO 22000

Naš tim konsultanata (na čelu sa tehnologom) u radu sa klijentima primjenjuje individualni pristup i mogućnost prilagođavanja naših usluga, kako bi na najbolji način odgovorili Vašim specifičnim potrebama. Potrebe klijenta i njegova dobra poslovna praksa se usklađuju sa potrebama standarda, i u cjelokupnom projektu se teži nalaženju optimalnih rješenja pri uspostavljanju Sistema menadžmenta bezbjednosti hrane kroz preduslovne programe, operativne programe, analizu opasnosti i definisanje kritičnih kontrolnih tačaka i njihovo praćenje.OSAM FAZA Postupak uvođenja ISO 22000 u Vaše preduzeće - Postupak uvođenja Sistema menadžmenta bezbjednosti hrane obuhvata 8 faza
KONTINUALNO OCJENJIVANJE Nakon certifikovanja naš ocjenjivač će Vas posjećivati u redovnim intervalima svake godine, kako bi ocijenio da li je Vaša organizacija i dalje usklađena sa zahtjevima ISO 22000: 2005
I FAZA - Pripremne aktivnosti

Upoznavanje rukovodstva sa zahtjevima standarda ISO 22000:2005, ciljevima i očekivanim efektima projekta, kao i sa predlogom programa uspostavljanja sistema.

Konsultanti će izvršiti analizu postojećeg stanja u preduzeću koje će obuhvatiti:

 • snimak stanja;
 • organizacionu strukturu;
 • sistematizaciju radnih mesta;
 • internu i eksternu dokumentaciju;
 • analizu procesa;
 • aktivnosti realizacije;
 • preduslovne programe;
 • postojeće opasnosti po bezbjednost hrane;
 • način rada menadžmenta.
II FAZA - Identifikacija poslovanja

Konsultanti zajedno sa odgovornom osobom i vođom tima za bezbjednost hrane, definišu i klasifikuju poslovanje preduzeća na osnovu analize postojećeg stanja.

III FAZA - Imenovanje tima za bezbjednost hrane

Konsultanti zajedno sa odgovornim licem preduzeća definišu:

 • imenovanje vođe tima za bezbjednost hrane;
 • imenovanje tima za bezbjednost hrane;
 • utvrđivanje zadataka i ovlašćenja tima za bezbjednost hrane;
 • definisanje politike bezbjednosti hrane i ciljeva.
IV FAZA - Izrada dokumenata Sistema menadžmenta bezbjednosti hrane

Sistem menadžmenta bezbjednosti hrane mora biti dokumentovan. U skladu sa rezultatima prethodno obavljenih aktivnosti, odnosno usvojenim programom definišu se, izrađuju i usvajaju odgovarajući dokumenti:

 • poslovnik - opisuje kako se u preduzeću primjenjuje ISO 22000 sistem;
 • procedure - opisuju metod putem kojih se upravlja procesima;
 • radne instrukcije - opisuju kako se obavljaju individualni zadaci i aktivnosti
V FAZA - Izrada studije
 • izrada opisa proizvoda;
 • namijenjena upotreba;
 • izrada opisa sirovina;
 • izrada dijagrama toka;
 • izrada analize opasnosti i definisanje CCP tačaka;
 • izrada CCP plana;
 • izrada plana operativnih preduslovnih programa;
 • validacija i verifikacija sistema.
VI FAZA - Implementacija Sistema menadžmenta bezbjednosti hrane

Usvojena rešenja i dokumenta Sistema menadžmenta bezbjednosti hrane se prezentuju na odgovarajući način zaposlenima, u obliku obuka i prezentacija koje su neophodne za funkcionisanje i razumijevanje ISO 22000.

U okviru realizacije definisanih aktivnosti, s obzirom na niz radnji, posebna pažnja se posvećuje:

 • upravljanju dokumentima;
 • sprovođenju obuke;
 • kontrolisanju kritičnih kontrolnih tačaka;
 • kontrolisanju higijene (preduslovnih programa).
VII FAZA - Sprovođenje interne provjere

Interna provjera se vrši sa ciljem da se provjeri stanje poslovnog sistema. Osposobljeni provjerivači iz poslovnog sistema, obavljaju jednu ili više internih provjera sistema kako bi se utvrdio stepen efektivnosti Sistema menadžmenta bezbjednosti hrane.

Po sprovedenoj internoj provjeri, može se ustanoviti da li je preduzeće spremno za sertifikaciju ili je neophodno preduzeti korektivne mjere, koje su identifikovane na internoj provjeri.

VIII FAZA - Sertifikacija Sistema menadžmenta bezbjednosti hrane

Sertifikacija ISO 22000:2005 predstavlja provjeru uspostavljenog sistema koje vrši izabrano sertifikaciono tijelo. Prema prikupljenim ponudama preduzeće bira sertifikaciono tijelo, kome se prijavljuje uz pomoć konsultanta. Naš ocjenjivač je uključen u sve aktivnosti na sertifikacionoj provjeri.

Kontinualno ocenjivanje

Nakon sertifikovanja, ocjenjivač posjećuje preduzeće jednom godišnje, kako bi se ocijenilo da li je organizacija i dalje usklađena sa zahtjevima ISO 22000:2005.

Održavanje sertifikovanog Sistema menadžmenta bezbjednosti hrane

Preko naših konsultanata pružamo uslugu stalnog održavanja Sistema menadžmenta bezbjednosti hrane, čime omogućavamo preduzeću da postigne efektivan sistem, kao i da vrši kontinualno poboljšanje svog Sistema menadžmenta bezbjednosti hrane i da kontroliše sve procese vezane za bezbjedan proizvod.