Pretražite novosti

 • OPŠTA PITANJA: +382 69 499997

Faze uvodjenja ISO 14001 | Certifikacija standarda ISO 14001

POSTUPAK UVOĐENJA ISO 14001

Naš tim konsultanata u radu sa klijentima primjenjuje individualni pristup i mogućnost prilagođavanja naših usluga, kako bi na najbolji način odgovorili Vašim specifičnim potrebama. Potrebe klijenta i njegova dobra poslovna praksa se usklađuju sa potrebama standarda, i u cjelokupnom projektu se teži nalaženju optimalnih rešenja pri uspostavljanju Sistema menadžmenta životnom sredinom u skladu sa zahtjevima standarda ISO 14001:2004.

Faze uvođenja ISO 14001


Proces uspostavljanja obuhvata više faza, i to:

I FAZA - Pripremne aktivnosti

Upoznavanje rukovodstva sa zahtjevima standarda ISO 14001:2004, ciljevima i očekivanim efektima projekta, kao i sa predlogom programa uspostavljanja sistema.

  Konsultanti
 • organizacionu strukturu;
 • sistematizaciju radnih mesta;
 • internu i eksternu dokumentaciju;
 • analize procesa;
 • aktivnosti realizacije;
 • aspekte životne sredine;
 • postojeće opasnosti;
 • način rada menadžmenta;
 • imenovanje Menadžera kvaliteta.
II FAZA: Identifikacija poslovanja

Konsultanti zajedno sa odgovornim licem iz preduzeća definišu i klasifikuju poslovanje preduzeća na osnovu analize postojećeg stanja.

III FAZA: Definisanje osnova EMS
  Konsultanti zajedno sa odgovornim licem preduzeća definišu:
 • Misiju i viziju preduzeća;
 • Politiku zaštite životne sredine preduzeća.
IV FAZA: Definisanje procesa

Konsultanti zajedno sa odgovornim licem preduzeća vrše identifikaciju, popis, klasifikaciju, označavanje i međusobne veze procesa.

V FAZA: Izrada dokumenata sistema EMS -a
  Sistem menadžmenta zaštite životne sredine mora biti dokumentovan. u skladu sa rezultatima prethodno obavljenih aktivnosti, odnosno usvojenim programom definišu se, izrađuju i usvajaju odgovarajući dokumenti EMS-a:
 • poslovnik zaštite životne sredine - opisuje kako organizacija zadovoljava zahtjeve ISO 14001;
 • procedure - opisuju metod putem kojih se upravlja procesima;
 • radne instrukcije - opisuju kako se obavljaju individualni zadaci i aktivnosti
VI FAZA: Implementacija EMS-a

Usvojena rešenja i dokumenta EMS-a se prezentuju na odgovarajući način zaposlenima, u obliku obuka i prezentacija koje su neophodne za funkcionisanje i razumijevanje ISO 14001.

okviru realizacije definisanih aktivnosti, s obzirom na niz radnji, posebna pažnja se posvećuje:

 • upravljanju dokumentima;
 • odgovornostima rukovodstva;
 • definisanju ciljeva za smanjenje uticaja i aspekata na životnu sredinu;
 • identifikaciji i vrednovanju aspekata životne sredine i uticaja koje organizacija prouzrokuje svojim djelovanjem na životnu sredinu;
 • kontroli neželjenih aspekata;
 • planiranju hitnih i vanrednih situacija;
 • usaglašavanju i primjeni zakonskih i drugih regulativa;
 • sprovođenju obuke;
 • upravljanju resursima (zaposleni, infrastruktura, radna sredina);
 • sprovođenju prodaje;
 • mjerenju i analizi i poboljšanju.
VII FAZA: Sprovođenje interne provjere

Interna provjera se vrši sa ciljem da se provjeri stanje poslovnog sistema u skladu sa zahtjevima standarda ISO 19011:2002. Osposobljeni proverivači EMS-a iz poslovnog sistema, obavljaju jednu ili više internih provjera sistema kako bi se utvrdio stepen efektivnosti Sistema menadžmenta zaštitom životne sredine.

Po sprovedenoj internoj provjeri, može se ustanoviti da li je preduzeće spremno za sertifikaciju ili je neophodno preduzeti korektivne mjere, koje su identifikovane na internoj provjeri.

VIII FAZA: Certifikacija EMS-a

Sertifikacija ISO 14001:2004 predstavlja provjeru uspostavljenog Sistema menadžmenta zaštitom životne sredine. Prema prikupljenim ponudama preduzeće bira sertifikaciono tijelo, kome se prijavljuje uz pomoć konsultanta. Naš ocjenjivač je uključen u sve aktivnosti na sertifikacionoj provjeri.

Kontinualno ocenjivanje

Nakon sertifikovanja, ocjenjivač posećuje preduzeće jednom godišnje, kako bi se ocijenilo da li je organizacija i dalje usklađena sa zahtjevima ISO 14001:2004.

Održavanje sertifikovanog ISO 14001

Preko naših konsultanata pružamo uslugu stalnog održavanja sistema menadžmenta zaštitom životne sredine, čime omogućavamo preduzeću da postigne efektivan sistem, kao i da vrši kontinualno poboljšanje svog Sistema menadžmenta zaštite životne sredine kao i cijelog poslovnog sistema.

Popunite online formular i pošaljite nam zahtjev za ponudu, a mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku: