Pretražite novosti

 • OPŠTA PITANJA: +382 69 499997

Faze uvodjenja HACCP sistema | Certifikaciji sistema HACCP

POSTUPAK UVOĐENJA HACCP SISTEMA

Cjelokupan proces uvođenja tj. razvijanja i implementacije HACCP sistema se mora dobro isplanirati i zahtijeva koordinaciju konsultanata, rukovodstva i zaposlenih u preduzeću. U postupku uvođenja HACCP sistema poželjna je stručna pomoć konsultanata jer je njegova uspješna implementacija i obuka zaposlenih veoma važna kako bi zaposleni u preduzeću shvatili šta je HACCP sistem i kako on funkcioniše.OSAM FAZA Postupak uvođenja HACCP-a u Vaše preduzeće - Postupak uvođenja HACCP-a obuhvata 8 faza
KONTINUALNO OCJENJIVANJE Nakon certifikovanja naš ocjenjivač će Vas posjećivati u redovnim intervalima svake godine, kako bi ocijenio da li je Vaša organizacija i dalje usklađena sa zahtjevima Codex Alimentarius 1-1969, rev.4 (2003).
I FAZA: Pripremjene aktivnosti

Upoznavanje vlasnika preduzeća i odgovorne osobe za bezbjednost hrane sa zahtjevima Codex Alimentarius 1-1969, rev.4 (2003) i očekivanim efektima projekta, kao i sa predlogom programa uspostavljanja HACCP sistema.

  Konsultanti će izvršiti analizu postojećeg stanja u preduzeću, i obuhvatiće:
 • lay out objekta;
 • sistematizaciju radnih mesta;
 • internu i eksternu dokumentaciju;
 • analize procesa i mogućih opasnosti;
 • aktivnosti realizacije;
 • postupak rada.
II FAZA: Identifikacija poslovanja

Konsultanti zajedno sa vlasnikom preduzeća ili Vođom HACCP tima klasifikuju poslovanje preduzeća na osnovu analize postojećeg stanja.

III FAZA: Imenovanje HACCP tima
  Konsultanti zajedno sa vlasnikom preduzeća imenuju:
 • HACCP tim;
 • Vođu HACCP tima.
IV FAZA: Izrada dokumenata HACCP sistema
  HACCP sistem mora biti dokumentovan. U skladu sa rezultatima prethodno objavljenih aktivnosti, odnosno usvojenim programom definišu se, izrađuju i usvajaju odgovarajući dokumenti:
 • priručnik - opisuje kako se u preduzeću primjenjuje HACCP sistem;
 • procedure - opisuju metod putem kojih se upravlja procesima;
 • radne instrukcije - opisuju kako se obavljaju individualni zadaci i aktivnosti.
V FAZA: Izrada HACCP studije
 • izrada opisa proizvoda;
 • izrada dijagrama toka;
 • izrada analize opasnosti i definisanje CCP tačaka;
 • izrada CCP plana;
 • verifikacija HACCP sistema.
VI FAZA: Implementacija HACCP sistema

Usvojena rešenja i dokumenta HACCP sistema se prezentuju na odgovarajući način zaposlenima, u obliku obuka i prezentacija koje su neophodne za funkcionisanje i razumijevanje HACCP-a.

  U okviru realizacije definisanih aktivnosti, s obzirom na niz radnji, posebna pažnja se posvećuje:
 • upravljanju dokumentima;
 • sprovođenju obuke;
 • kontrolisanju kritičnih kontrolnih tačaka;
 • kontrolisanju higijene.
VII FAZA: Sprovođenje interne provjere
  Interne provjere sprovode se u cilju utvrđivanja da li je sistem:
 • usaglašen sa zahtjevima Codex Alimentarius 1-1969, rev.4 (2003),
 • usaglašen sa dokumentima HACCP sistema i
 • efektivno primjenjivan i održavan.

Po sprovedenoj internoj provjeri, može se ustanoviti da li je preduzeće spremno za sertifikaciju ili je neophodno preduzeti korektivne mjere, koje su identifikovane na internoj provjeri.

VIII FAZA:Certifikacija HACCP sistema
haccpSertifikacijaMontenegro

Sertifikacija HACCP sistema predstavlja provjeru uspostavljenog sistema koje vrši izabrano sertifikaciono tijelo. Prema prikupljenim ponudama, preduzeće bira sertifikaciono tijelo, kome se prijavljuje uz pomoć konsultanta. Naš ocjenjivač je uključen u sve aktivnosti na sertifikacionoj provjeri.

Kontinualno ocenjivanje

Nakon sertifikovanja, ocjenjivač posjećuje preduzeće jednom godišnje, kako bi se ocijenilo da li je organizacija i dalje usklađena sa zahtjevima Codex Alimentarius 1-1969, rev.4 (2003).

Održavanje sertifikovanog HACCP sistema

Preko naših konsultanata pružamo uslugu stalnog održavanja HACCP sistema, čime omogućavamo preduzeću da postigne efektivan sistem, kao i da vrši kontinualno poboljšanje svog HACCP sistema i da kontroliše sve procese vezane za bezbjedan proizvod.