Pretražite novosti

 • OPŠTA PITANJA: +382 69 499997

Obuka osoblja - Medjunarodni Standardi | Mobes Monte obuke

OBUKA I CERTIFIKACIJA OSOBLJA

Mobes Monte i Mobes Quality - akreditovan od RABQSA (sada Exemplar Global) izvodi obuke za implementatore, interne i eksterne auditore sledećih menadžment sistema: ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; ISO 270001; ISO 20000; ISO 22301; ISO 50001 i ISO 22000.

 • QM - Sistem menadžmenta kvaliteta - QM implementator
 • EM - Sistem ekološkog menadžmenta EM implementator
 • OH - Sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu - OH implementator
 • IS – Sistem menadžmenta bezbednosti informacija - IS implementator
 • IT – Sistem menadžmenta IT servisa - IT implementator
 • BM – Sistem menadžmenta kontinuiteta poslovanja - BS implementator
 • AU - Provera sistema menadžmenta (interni auditor)
 • TL - Vodeći ocenjivač i vođa tima ocenjivača (eksterni auditor)

Kandidati koji žele da postanu IMPLEMENTATORI, INTERNI ILI EKSTERNI OCJENJIVAČI u okviru RABQSA (Exemplar Global+iNarte) programa, mogu ovo postići brže i kvalitetnije nego do sada, sa većim intenzitetom u savladavanju važnih vještina i sadržaja standarda. Ovaj način obuke smanjuje odsustvo sa radnog mjesta zbog kraće obuke, istovremeno pružajući priliku da se naučena znanja i savladane vještine u toku kursa kasnije, primijene u radno okruženje.

Ukoliko kandidati već posjeduju certifikate iz određenih sistema menadžmenta za implementatora, interne ili eksterne auditore, vođa kursa može ovo uzeti u obzir pri određivanju ukupnog broja dana obuke. Mora postojati dokaz o kompetentnosti (certifikat ili dokaz o iskustvu u radu na sistemima menadžmenta).

U aktuelnostima možete pratiti termine kurseva koji se održavaju više puta godišnje u Crnoj Gori kao i u regionu.

Uobičajena agenda kurseva menadžmenta sistema je:

 • Dan 1: Upoznavanje sa konceptom Sistema menadžmenta
  • Predstavljanje standarda IMS i ostalih okvira usaglašenosti
  • Osnovni principi IMS
  • Proces certifikacije IMS
  • Integrisani menadžment sistem (IMS)
  • Detaljno predstavljanje sistema menadžmenta
 • Dan 2: Planiranje, pokretanje i sprovođenje audita za IMS
  • Osnovni koncept i principi audita
  • Pristup auditu zasnovan na dokazima i riziku
  • Priprema certifikacionog audita za IMS
  • Audit IMS dokumentacije
  • Održavanje sastanka otvaranja audita
  • Komunikacija tokom audita
  • Audit procedure: posmatranje, preispitivanje dokumentacije, intervju, tehnike uzorkovanja, tehnička verifikacija, potvrda i evaluacija
  • Planovi audit testa
  • Formulisanje nalaza audita
  • Dokumentovanje neusaglašenosti
 • Dan 3: Zaključivanje i obezbjeđivanje pridržavanja audita za IMS
  • Audit dokumentacija
  • Održavanje završnog sastanka i zaključci IMS audita
  • Ocjenjivanje plana korektivnih mjera
  • IMS nadzorni audit
  • IMS interni Program upravljanja auditom
  • Interni auditi i auditi drugih strana
 • Dan 4: Certifikacioni ispit

U aktuelnostima možete pratiti termine kurseva koji se održavaju više puta godišnje u Crnoj Gori kao i u regionu.


mobesmonteobuke1
mobesmonteobuke1
mobesmonteobuke1